1. ประกาศเรียนกรณีพิเศษ(ค่ายแพทย์ มข.) 19 พ.ค.59 วิชาการ
2. งบหน้าค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 5 พ.ค.59 งบประมาณ
  สำหรับนักเรียนชั้น ม. 2, 3,5 และ 6 [เอกสาร ]      
3. ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2559
5 พ.ค.59
วิชาการ
 
         
         
         
         
         
         
           
 
 

กิจกรรมแห่เทียน
พิธีไหว้ครู
พิธีครอบหมวก ประดับเข็ม
และแผงคอนักเรียนใหม่
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th