1. ประกาศสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า 28 เม.ย.59 งบประมาณ
  ร้านสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559    
  >>>[ประกาศสรรหา]      
  >>>[เงื่อนไขการจำหน่ายสินค้า]      
  >>>[แบบคำร้องขอเป็นผู้ประกอบการ]      
         
         
         
         
         
           
 
 

กิจกรรมแห่เทียน
พิธีไหว้ครู
พิธีครอบหมวก ประดับเข็ม
และแผงคอนักเรียนใหม่
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th