นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
:: Kanchanapisekwittayalai Kalasin School :: คำขวัญ :: รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ::


นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

 
ประกาศ
*** กำหนดการอบรมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557(ม.1,ม.4,ย้ายเข้า)
วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียน/รายงานตัว เวลา 14-16.30 น.
ณ ใต้ถุนหอประชุมกาญจนาภิเษก
หมายเหตุ 1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
  2. นักเรียนที่ค้างส่งเอกสารรายงานตัว
                     (ปพ.1,สำเนาทะเบียนบ้าน)ให้นำส่งที่ห้องวัดผล

*** ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประชุมผู้ปกครอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

*** นักเรียนเก่า(ม.2,ม.3,ม.5,ม.6) ลงทะเบียนเรียน,รับตารางเรียน
ชำระเงินบำรุงการศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

*** นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 11 พฤษภาคม 2557
เวลา 13.00 น.

*** เปิดทำการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 พฤษภาคม 2577ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ม.1/1 >>
1-1-1.jpg  1-1-2.jpg
ม.1/2 >> 1-2-1.jpg  1-2-2.jpg
ม.1/3 >> 1-3-1.jpg  1-3-2.jpg
ม.1/4 >> 1-4-1.jpg  1-4-2.jpg

ม.2/1 >>2-1-1.jpg        2-1-2.jpg
ม.2/2 >> 2-2.jpg
ม.2/3 >> 2-3.jpg 
ม.2/4 >> 
2-4.jpg

ม.4/1 >>
4-1-1.jpg      4-1-2.jpg
ม.4/2 >> 4-2.jpg
ม.4/3 >> 4-3.jpg
ม.4/4 >> 4-4.jpg
ม.4/5 >> 4-5-1.jpg    4-5-2.jpg


ม.5/1 >> 5-1.jpeg
ม.5/2 >> 5-2.jpeg        5-21.jpeg
ม.5/3 >> 5-3.jpeg
ม.5/4 >> 5-4.jpeg

สามารถติดตามผลการเรียนได้ทาง facebook โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรครู.doc(คลิก)

สอบถามงานทะเบียนและวัดผล โทร  085-811-0460  (ครูอโศก)

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 11 ท่านที่ได้รับรางวัล  "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2556  
1. นายเกรียงไกร   รัตนาศรีหา
2. นายธงชัย  กองวงษา
3. นายจุมพล  วงศ์ษร
4. นายประยงค์  จันทยุทธ
5. นางคิณธนา  พุ่มศรี
6. นางสาวศิริพร  ภูมิพันธุ์
7. นางอัญญาภร  จันทยุทธ
8. นายอโศก  หอมหวล
9. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
10.นางสาวสุรชา  เวินชุม
11.นางสาวอนุรักษ์  วัดเข้าหลาม


นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

>>ข่าวการศึกษา <<

>>ข่าวทั่วไป <<

:: Kanchanapisekwittayalai Kalasin School :: คำขวัญ :: รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ::
 
   
   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร 043-859127 มือถือ 086-6300899 โทรสาร 043-859428
Email :: kruworapong@hotmail.com

©2012 by www.kanchana.ac.th