เอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  เอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เอกสารมอบตัวของนักเรียนทุกคน สำหรับกลุ่มบริหารวิชาการ(งานวัดผล)
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
3. ผลตรวจกรุ๊ปเลือดจากโรงพยาบาล
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*** กรณีนักเรียนประจำ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมทั้งรูปถ่ายของผู้ปกครอง 3 คน ๆ ละ 2 รูป
    เพื่อนำมาติดพาสปอร์ต และเอกสารมอบตัวนักเรียนประจำ โดยผู้ปกครองทั้ง 3 คน คือ คนที่มีสิทธิ์ในการรับนักเรียนออกจากหอพักในสัปดาห์กลับบ้านและกลับบ้านกรณีพิเศษ

 

  โพสต์ : 12  2562 เวลา 13:42:04

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่