ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 - ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

1. ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /datas/ckfinder/file/01ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ม1,ม4_63(2).pdf

2. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >>>>  /datas/ckfinder/file/02ผลสอบ ม1_63(1).pdf

 3. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>>> /datas/ckfinder/file/03ผลสอบ ม4_63(1).pdf

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIFTED ROOM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1>>>>/datas/ckfinder/file/04ประกาศห้องพิเศษที่ได้-GIFTED - ม1-63(1).pdf

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนดนตรี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1>>>>/datas/ckfinder/file/05ประกาศห้องพิเศษที่ได้ - ดนตรี-ม1-63(1).pdf

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1>>>>/datas/ckfinder/file/06ประกาศห้องเรียนปกติ-ม1-63(1).pdf

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIFTED ROOM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4>>>>/datas/ckfinder/file/07ประกาศห้องพิเศษที่ได้-GIFTED - ม4-63(1).pdf

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE ROOM)    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4>>>>/datas/ckfinder/file/08ประกาศห้องพิเศษที่ได้-SMTE- ม4-63(1).pdf

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ(สายวิทย์-คณิต)        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4>>>>/datas/ckfinder/file/09ประกาศห้องเรียนปกติ-ม4-63(1).pdf

10. งบหน้าค่าใช้จ่าย  >>>>/datas/ckfinder/file/New Doc 2020-03-10 11_29_18(1).pdf

เอกสารมอบตัวของนักเรียนทุกคน สำหรับกลุ่มบริหารวิชาการ(งานวัดผล)
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
3. ผลตรวจกรุ๊ปเลือดจากโรงพยาบาล
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*** กรณีนักเรียนประจำ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนนักเรียน บิดา  มารดา คนละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมทั้งรูปถ่ายของผู้ปกครอง 3 คน ๆ ละ 2 รูป
    เพื่อนำมาติดพาสปอร์ต และเอกสารมอบตัวนักเรียนประจำ โดยผู้ปกครองทั้ง 3 คน คือ คนที่มีสิทธิ์ในการรับนักเรียนออกจากหอพักในสัปดาห์กลับบ้านและกลับบ้านกรณีพิเศษ

 

  โพสต์ : 10  2563 เวลา 12:08:37

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่