ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

         CRUT2
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์
เรื่อง ปฏิทินการปิด – เปิดภาคเรียน
…………………………………………
 
                         ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วในวันที่  ๑๓  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓   ดังนั้นจึงแจ้งปฏิทิน การปิด – เปิด ภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๒  – ๔พ.ย. ๒๕๖๓ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ม. ๑ – ม. ๖ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานทะเบียนวัดผล
๑๓พ.ย. ๒๕๖๓ ประกาศผลการเรียนนักเรียน ม.๑ – ม. ๖
รายงานผลการเรียนทางไปรษณีย์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานทะเบียนวัดผล
๑๔ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ฝ่ายบริหาร/บุคลากรทุกท่าน
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าหอพัก
(ห้องเรียนพิเศษ ม.๑/๑, ม.๔/๑, ม.๔/๒)
 
ฝ่ายบริหาร/บุคลากรทุกท่าน
 
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
 
๒๘ – ๒๙  พ.ย. ๒๕๖๓ ค่ายแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดนครราชสีมา
(นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.๑/๑, ม.๔/๑, ม.๔/๒)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น.
นักเรียนรับตารางเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
นักเรียนประจำรายงานตัวเข้าหอพัก
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เปิดทำการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ บุคลากรทุกท่าน
 
             ประกาศ ณ  วันที่  ๒  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓                              
 
 
 
(นางทวีภรณ์  วรชิน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ 
 
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ ผลการเรียนนักเรียนได้ ตามลิงค์ >>> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

 

  โพสต์ : 19  2563 เวลา 07:30:10

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่