หลักสูตรที่เปิดสอน- ข้อมูลทั่วไปหลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
1. หลักสูตรปกติ ม.ต้น
/datas/ckfinder/file/หลักสูตรปกติ ม_ต้น.pdf

2. หลักสูตรห้องเรียนดนตรี ม.ต้น
/datas/ckfinder/file/หลักสูตรวิทย์ดนตรี ม_ต้น.pdf

3. หลักสูตรห้องเรียนความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น
/datas/ckfinder/file/หลักสูตรห้องเรียนความเป็นเลิศวิทย์คณิต(Gifted) ม_ต้น.pdf

4. หลักสูตรห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
/datas/ckfinder/file/หลักสูตรวิทย์-คณิต ม_ปลาย(1).pdf

5.หลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ปลาย
/datas/ckfinder/file/หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม_ปลาย.pdf

6.หลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย
/datas/ckfinder/file/หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม_ปลาย.pdf

7.หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ - ดนตรี ม.ปลาย
/datas/ckfinder/file/หลักสูตรศิลป์ดนตรี ม_ปลาย.pdf


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่