คณะกรรมการสถานศึกษา- ข้อมูลทั่วไปคณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายอารีย์  อัยวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ
2 นายรัฐสมัย  วรรณหอม ผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางสาวชยดา  มูลเจริญ ผู้แทนครู
4 นายธวัชชัย  วงศ์ธิเบศร์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายวันใหม่  วรรณทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ  บุษดี ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูกมลธรรมรังสี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 พระครูจินดารัตนาภรณ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายกิตติพงษ์  โพธิ์พรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายถิ่นไทย  ดวงรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นางดอกแก้ว  รัชโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายประสาท  บรรยง ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นางคงขวัญ  วุฒิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นางทวีภรณ์  วรชิน เลขานุการ
 


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่