กลุ่มงานบริหารวิชาการ- ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
 
วิสัยทัศน์
 
 “ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา   พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม   เป็นผู้นำเทคโนโลยี    มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 
 พันธกิจ
 
                                                                                                                                        1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ
                                                                                                                                        2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก
                                                                                                                                        3.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
                                                                                                                                        4.  พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสู่ความเป็นสากล  และความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
 
 
 


 พรรณนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 1. งานจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงาน  โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน  ของงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา  หลักสูตร เพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน
2.   จัดทำตารางเรียนตารางสอนทุกภาคเรียนและติดบอร์ดให้บุคคลากรทุกฝ่ายทราบ
3.    รวบรวมจัดหา จัดทำ  คู่มือครู  เอกสารหลักสูตร หนังสือเรียน และเอกสารทางวิชาการต่างๆ
4.    สรุปผลการเข้าสอนของครู และการเข้าเรียนของนักเรียนทุกวันและบริการให้ฝ่ายบริหารทราบ
5.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ และผลงานทางวิชาการ
2.   ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการสอน  ใบงาน  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
3.   ส่งเสริมให้ครูเข้าสอนตรงเวลา เต็มเวลา และเต็มตามความสามารถ
4.   ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน  เช่นจัดนิทรรศการ  จัดป้ายนิเทศ  และป้ายประกาศต่างๆ
5.   ให้ข้อเสนอแนะและร่วมงานแผนการจัดหาหนังสือต่าง ๆ กับห้องสมุดโรงเรียน
6.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 1. งานรับนักเรียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้สถานศึกษาประมาณงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
 2. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา  โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
 3. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด
 4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน
 5. ประเมินผล และรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
 
 1. งานวัดผล  ประเมินผล  เทียบโอนผลการเรียน และทะเบียนนักเรียน
  หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่วัดผล
1.  จัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล เช่น สมุดประเมินผลเพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย ของโรงเรียน
2.  รวบรวม จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านการวัดผลประเมินผล พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดให้มีเอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้งานวัดผล บริการแก่ครู อาจารย์ นักเรียน  เช่น     ใบลงทะเบียนวิชาเรียนและ วิเคราะห์ข้อสอบ  บัตรข้อสอบเป็นต้น
4.  จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานวัดผล เช่น สมุดประเมินผลรายวิชา     (รบ. 3 -ต ,รบ. 3 – ป ) และแบบ ปพ. 1 – ปพ. 9
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการวัดผล  ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนทั้งหมด จัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค  ประสานงานในการออกคำสั่งเกี่ยวกับการสอนให้ทันกำหนดเวลา  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  เก็บรักษา และเบิกจ่ายข้อสอบ ฯลฯ  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นไปตามและระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ
6. จัดเก็บหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบ  หลักฐานการเก็บคะแนน แบบอนุมัติผลการเรียน  รบ. และ ปพ. ต่าง ๆ จัดระบบการเก็บให้ปลอดภัย สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
7.  รวบรวม รบ. 3-ต , รบ. 3-ป  และ ปพ. 5 จากครู – อาจารย์  ผู้สอน นำเสนอผู้บริหารโรงเรียน  เพื่ออนุมัติผลการเรียนและรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทุกรายวิชาเพื่อวางแผนในการจัดสอบแก้ตัว
8.   รวบรวมผลการเรียนรายวิชา แยกเป็นชั้นเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ ปรึกษารับไป กรอกในแบบประกาศผลการเรียน สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (รบ. 4) และ ปพ. 6  แล้วส่งให้ผู้บริหารโรงเรียนลงนาม เพื่อแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบตาม กำหนดเวลา
9.   รวบรวมแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  จากอาจารย์ประจำวิชา ประกาศรายชื่อให้นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผัน ให้เข้าสอบ และผู้ไม่มีสิทธิ์สอบพร้อมทั้งแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
10.  ดำเนินการรับคำร้องการสอบแก้ตัว โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงิน จัดให้มีการสอบแก้ตัว รวบรวมผล การสอบ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติและส่งให้นายทะเบียน
11.  ดำเนินการในการลงทะเบียน เรียนซ้ำของนักเรียนที่สอบแก้ตัว  2  ครั้งแล้วไม่ผ่านหรือนักเรียนที่ติด ม.ส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์ประจำวิชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
12.  จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดผลให้เป็นระบบ   มีระเบียบเพื่อสะดวกในการค้นหาและป้องกันการสูญหาย
13.  ร่วมกับเจ้าหน้าที่วัดผล  ดำเนินการให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเรียนแต่ละภาคเรียนตรวจสอบการลงทะเบียนให้ถูกต้องพร้อมทั้งเก็บหลักฐานเพื่อติดตามการแจ้งผล และติดตามผลการเรียน
14.  จัดเก็บรวบรวม ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  เช่น   ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน การสอบแก้ตัว  การลงทะเบียนเรียนซ้ำ  ระดับคะแนนผลการสอบ ทำกราฟแสดงผลการเรียน ฯลฯ
15.  ดำเนินการให้มีการให้ความรู้แก่ครู – อาจารย์ เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลการวิเคราะห์ เครื่องมือและการจัดคลังข้อสอบ
16.  ดำเนินการวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อหาจุดที่จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
17.  จัดเก็บรวบรวมตัวอย่างข้อสอบทุกรายวิชา เย็บเล่มโดยการแยกเป็นหมวดวิชา เพื่อเป็นศูนย์ข้อสอบและประสานงานดำเนินการให้มีการจัดทำคลังข้อสอบศูนย์ข้อสอบ
18.  จัดทำทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
19.  จัดหาแบบฟอร์มต่างๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน เช่น แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล แบบคำร้องขอ  รบ.  แบบคำร้องขอลาออก  แบบคำร้องขอใบรับรองต่างๆ
20. ดำเนินการรับนักเรียนใหม่ การรับมอบตัวนักเรียน การให้เลขประจำตัวนักเรียน เมื่อมีนักเรียนขอลาออกระหว่างปี  หรือขาดเรียนนาน จบการศึกษาให้ดำเนินการจำหน่าย
21. สำรวจและเก็บสถิตินักเรียนในระดับชั้นต่างๆ  พร้อมทั้งจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น เพื่อบริการแก่ครู – อาจารย์ทุกภาคเรียน
22. จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1- ต./ รบ.1- ป. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรหรือนักเรียนที่ประสงค์ที่ขอลาออก
23. จัดทำแบบรายงานผู้จบหลักสูตร รบ.2 – ต./รบ.2 –ป. ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วัน หลังจากอนุมัติผลการเรียน เพื่อส่งเก็บเป็นหลักฐานที่กรมวิชาการแจ้งกลุ่มโรงเรียนทราบและเก็บไว้ที่โรงเรียน
24. ดำเนินการในการเขียนใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำระเบียนคุมการออกประกาศนียบัตรให้ถูกต้องเรียบร้อย
25. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องต่างๆ เช่น การผ่อนผันการเรียน   การหยุดพักการเรียน  การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การขอถอนเพิ่มวิชาเรียนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติ
26. จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน เช่น ทะเบียนนักเรียน ใบมอบตัวระเบียนแสดงผลการเรียน ฯลฯ ให้ปลอดภัยเป็นระบบสะดวกแก่การค้นหา
27. ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินในการลงทะเบียนเรียนและออกใบสำคัญต่างๆ
28. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   หน้าที่ความรับผิดชอบของนายทะเบียน
1.  จัดทำทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน
2.  จัดหาและบริการแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน  เช่น  แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุล  แบบคำร้องขอ รบ. แบบคำ ร้องขอลาออก  แบบคำร้องขอใบรับรองต่าง ๆ
3.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรองใบประกาศนียบัตรและแบบฟอร์มอื่น ๆ   ที่ใช้ในงานทะเบียน
4.  ดำเนินการในการรับนักเรียนใหม่  การรับมอบตัวนักเรียน การให้เลขประจำตัวนักเรียน เมื่อมีนักเรียนขอลาออกระหว่างปี หรือขาดเรียนนาน หรือจบการศึกษา ให้ดำเนินการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5.  สำรวจและเก็บสถิติจำนวนนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ   พร้อมทั้งจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น เพื่อบริการแก่ครู – อาจารย์ทุกภาคเรียน
6.  จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน  ( รบ. 1-ต , รบ.1 –ป ) และ ปพ.1 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรหรือนักเรียนที่ประสงค์ขอลาออก
7.  จัดทำแบบรายงานผู้ที่จบหลักสูตร ( รบ.2-ต , รบ.2-ป ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วัน  หลังจากวันอนุมัติผลการเรียน  เพื่อส่งเก็บเป็นหลักฐานที่กรมวิชาการแจ้งกลุ่มโรงเรียนทราบและเก็บไว้ที่โรงเรียน
8.  ดำเนินการในการออกเอกสารใบรับรองผลการเรียน (รบ.5  )และ ปพ.7  เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน และเอกสารรับรองอื่น ๆ   ที่นักเรียนยื่นคำร้องขอ
9.   ดำเนินการในการเขียนใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน  ที่จบประโยคการศึกษาจัดทำทะเบียนคุมการออกประกาศนียบัตรให้ถูกต้อง เรียบร้อย
10.  ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว
11.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องต่างๆ  เช่น  การผ่อนผันการเรียน  การหยุดพักการเรียนการเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การขอถอนขอเพิ่มวิชาเรียนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ
12.  จัดเก็บ  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานทะเบียน  เช่น  ทะเบียนนักเรียนใบมอบตัว  ระเบียนแสดงผลการเรียน  ฯลฯ ให้ปลอดภัยเป็นระบบสะดวกแก่การค้นหา
13.  ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินในการลงทะเบียนเรียน  และการออกใบสำคัญต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 1. งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานวิชาการ
 2. ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน
 3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานด้านวิชาการ
 4. ประสานความร่วมมือในด้านการผลิต  จัดหา  พัฒนา  และการใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
 5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 
 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของงานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน
 2. จัดซื้อ จัดหา โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
 3. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสม  สะดวก  และปลอดภัย
 4. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการ  การใช้โสตทัศนูปกรณ์
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริม  ให้คำแนะนำวิธีการ  และเทคนิคในการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 6. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
 7. จัดให้มีสถานที่สำหรับให้    บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
 8. จัดบริการและสนับสนุนการประชุม  สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ ของโรงเรียน
 9. จัดให้มีการบำรุงรักษา  และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
 10. จัดทำระเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
 11. ควบคุม  ดูแลรักษาเกี่ยวกับระบบแสงสียงในโรงเรียน  และให้บริการชุมชนตามโอกาสอันควร
 12. จัดทำบันทึกข้อมูล  สถิติ  และคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 1. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินงาน ของงานห้องสมุด เพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน
2.   จัดหาวัสดุสารนิเทศ  เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์จุลภาคและกฤตภาค และโสตทัศนวัสดุพร้อมทั้งให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อให้ครู – อาจารย์ และนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน
3.   จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าตนเองปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.   จัดให้มีวัสดุ  ครุภัณฑ์  เครื่องอำนวยความสะดวกให้เพียงพอแก่การบริการ
5.   จัดหมวดหมู่หนังสือทำบัตรรายการ เย็บเล่มวารสารและซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ชำรุด
6.   จัดให้มีระเบียบการใช้ห้องสมุด เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   จัดทำสถิติการใช้บริการ   ห้องสมุด มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการบริการ
7.   ประชาสัมพันธ์และประสานงานร่วมกับหมวดวิชา และงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนในการดำเนินการงานห้องสมุด
8.   พิจารณาคัดเลือกวัสดุ   เพื่อจำหน่ายออกจากห้องสมุด
9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินของการปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน
 2. ประสานงานกับหมวดฝ่าย / งาน ในการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. รายงานผลการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
 4. เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 1. งานแนะแนว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิบัติงาน ของงานแนะแนวเพื่อจัดสรรงบประมาณตาม นโยบายของโรงเรียน
2.  จัดทำระเบียนสะสมและระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน
3.   ดำเนินการจัดบริการแนะแนว ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการ  ติดตามผล   และการจัดกิจรรมแนะแนว
4.  ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางครอบครัวและเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโอกาส
5.  จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานแนะแนวในโรงเรียน  เช่น  โครงการแนะแนว การศึกษาต่อโครงการแนะแนวอาชีพ โครงการทุนการศึกษา โครงการสอนเสริม โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพ
6.  ดำเนินการและประสานงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ
7.  ดำเนินการและประสานงานหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
8.  จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อให้นักเรียนทราบและเข้าใจกฎระเบียบแนวปฏิบัติ และอาคารสถานที่ของโรงเรียน
9.   จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
10. จัดให้มีการติดตามผลการศึกษาและการประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบชั้น ม.3  และ ม. 6 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทำเอกสาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการแนะแนวของโรงเรียน
11. เป็นเลขานุการคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 1. งานนิเทศการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงานโครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงาน  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน
 2. ประชุมแจ้งนโยบายการนิเทศการศึกษาภายในให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ
 3. ดำเนินการกำหนดรูปแบบการส่งเสริมและนิเทศการศึกษาตามปฏิทินปฏิบัติงาน
 4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 1. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงานโครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
2.   เสนอข้อมูลความต้องการและทำเอกสารความรู้ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสอนแบบต่างๆ
3.   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง
4.   เสนอผลงานวิจัยต่อโรงเรียน
5.   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
6.   อ่านและรายงานผลการวิจัยที่มีมายังโรงเรียน
7.   ให้คำปรึกษาและรู้แหล่งข้อมูลแก่ ครู – อาจารย์ในการทำผลงาน
8.   ส่งเสริมและผลิตสื่อการสอน
9.   ศึกษาค้นคว้า  ประเมิน  วิเคราะห์  เพื่อให้แนวทางแก้ไขและพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียน
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 1. งานสนองพระราชดำริ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  จัดทำโครงการ / แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่สนองพระราชดำริ
2.  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการที่สนองพระราชดำริ
3.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ โครงการเกษตรน้ำฝน  และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นต้น
4.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 1. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ศึกษา  สำรวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
 2. จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น
 
 1. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือและพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้เคียง  ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา  ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2.    สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
 1. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2.   จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของโรงเรียนหรือตามความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนนอกเหนือจากแต่ละฝ่ายได้จัดเก็บข้อมูลแล้ว
3.   จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) ของโรงเรียน  และรายงานผลส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.   ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพื่อการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ตลอดจนกำหนดรายงาน  และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
5.   ประมวลผลข้อมูลส่วนอื่นๆ  นอกเหนือจากที่งานในแต่ละฝ่ายจัดทำแล้ว  ตามความต้องการของโรงเรียนหรือของผู้บริหารโรงเรียน
6.   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องการวางแผน  การปฏิบัติงาน  การควบคุม การดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
7.   จัดระบบเก็บและรวบรวมประเมินผลที่แต่ละฝ่ายส่งมาให้  รวมทั้งแบบประเมินผลของศูนย์สารสนเทศจัดทำขึ้นเองให้เป็นหมวดหมู่  อาจแยกเป็นแฟ้มหรือใส่ตู้เก็บเอกสาร  ทำดัชนีไว้เพื่อสะดวกในการค้นหา  และนำไปใช้
8.   พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
9.   จัดทำรายงาน / เอกสารสารสนเทศเพื่อเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน
10.  ให้บริการข้อมูลของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
11.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 1. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา  และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2.   แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน  ฯลฯ  แก่ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
3.   ดำเนินการ  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสม  และต่อเนื่อง
 
 1. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     17.1  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงาน  โครงงาน  ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 2. ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุฝึก  เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. ดูแล  บำรุงรักษา  พัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 4. ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโดยสม่ำเสมอ เมื่อแจ้งข้อราชการหรือข้อปรับปรุงหรือช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การวัดผลและอื่นๆ และให้มีสมุดบันทึกรายงาน
 5. นิเทศงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนการใช้อุปกรณ์สื่อการสอน
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายงานต่อผู้บริหาร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
 
17.2  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  จัดทำแผนงาน   โครงงาน  ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
2.  ทำการสอนในหมวดวิชาที่รับผิดชอบ
3.  กำกับ  ควบคุม  ดูแล ติดตาม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
4.  ควบคุมดูแล การเรียนการสอนของครูในหมวดวิชา ให้ดำเนินไปตามแผนการสอนที่วางไว้
5.  วิเคราะห์หลักสูตร  แผนการเรียน  จุดประสงค์การเรียนรู้และข้อสอบวิชาต่าง ๆในหมวดวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อให้ครู – อาจารย์  ได้สอนตามจุดหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.  นิเทศงานวิชาการในหมวดวิชาที่รับผิดชอบ  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน สำหรับใช้ในหมวดวิชา
7.  ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุฝึก  เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับใช้ในหมวดวิชา
 1. ดูแล  บำรุง รักษา พัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การสอนในหมวดวิชา
 2. ประชุมครูในหมวดวิชาโดยสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งข้อราชการหรือปรับปรุงงานหรือช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การวัดผลและอื่นๆ  พร้อมทั้งจัดทำให้มีสมุดบันทึกรายงานการประชุม
 3. ส่งเสริมครูในหมวดวิชาได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้  ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
 4. จัดอัตรากำลังของหมวดวิชา  จัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่างๆ  ช่วยในการจัดตารางสอนมอบหมายงานกิจกรรมนักเรียน  งานกิจกรรมพิเศษ  งานพิเศษในหมวดวิชาให้ครูอาจารย์ในหมวดวิชาได้ปฏิบัติ
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ ในหมวดวิชา รายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
          17.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 2. วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ จัดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับผิดชอบ
 3. จัดทำแผนการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนสอนวัสดุฝึกเอกสารประกอบการเรียนสอน สำหรับใช้ในวิชาที่รับผิดชอบ
 5. ควบคุม ดูแล กำกับติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
 6. จัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่มีครูในหมวดวิชาไม่มาปฏิบัติราชการพร้อมติดตามผลการเข้าสอนแทน
 7. นิเทศงานวิชาการและงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
 9. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
 10. จัดหา ดูแล บำรุง รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 11. ช่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน เช่น งานกิจกรรมพิเศษ ทั้งในกลุ่มสาระและกลุ่มสาระอื่น ๆ
 12. ประชุมครูในกลุ่มสาระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งข้อราชการ หรือเพื่อปรับปรุงงาน ช่วยกันทำงานแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์   การวัดผลประเมินผล และรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
 14. จัดทำวิจัยในการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 1 เรื่อง เพื่อพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
           17.4  งานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
           หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
2.   ทำการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.   กำกับ ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
4.   ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการสอน
5.   นิเทศงานวิชาการในหมวดวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การใช้วัสดุ อุปกรณ์สื่อการสอน
6.   ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุฝึก เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับใช้ในวิชาที่รับผิดชอบ
7.   ประชุมครูในหมวดวิชาตามควรเพื่อแจ้งข้อราชการหรือปรับปรุงงานและช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดผลและอื่น ๆ ตามเหตุอันควร
8.   ดูแล รักษา ปรับปรุง อุปกรณ์การสอนในหมวดวิชา
9.   ส่งเสริมให้ครูในหมวดวิชาได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามรถเพิ่มเติมอยู่เสมอ
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ในหมวดวิชา เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขแก่ 
     ครูประจำวิชาที่รับผิดชอบทราบ
11.  จัดอัตรากำลังครูในหมวดวิชาให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
17.5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.   ทำการสอนวิชาภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.   ประชุมวางแผนกำหนดบุคลากรรับผิดชอบทำการสอน ภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.   ควบคุมดูแล  การเรียน  การสอนของครู ในกลุ่มสาระตามแผนงานที่กำหนดไว้
5.   วิเคราะห์   หลักสูตร  สถานศึกษา  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ข้อสอบวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.   นิเทศงานวิชาการภายในกลุ่มสาระ ฯ  ด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำ ปพ.5 และการสอนของบุคลากรภายในกลุ่มสาระ
7.   ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุฝึก เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับใช้ในกลุ่มสาระฯ ให้เพียงพอ
8.  มอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรในกลุ่มสาระ ดูแลห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ  เช่น จริยธรรม  ห้องศูนย์สื่อ สังคมศึกษา  และห้องปฏิบัติงาน  ภูมิศาสตร์
9.  ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระสม่ำเสมอ  เพื่อแจ้งข้อราชการ หรือปรับปรุงช่วยเหลือกัน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
10. ประสานงาน ส่งเสริม ให้บุคลากรในกลุ่มสาระ ได้พัฒนาตนเอง  ให้ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเสมอ
11.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ ในกลุ่มสาระ  รายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
12. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการเพื่อรับนโยบายและจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระ ให้มีประสิทธิภาพ
13.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
 
17.6  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2.    วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ จัดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับผิดชอบ
3.    จัดทำแผนการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
4.    ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุฝึกเอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับใช้ในวิชาที่รับผิดชอบ
5.    ควบคุม ดูแล กำกับติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
6.    จัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่มีครูในหมวดวิชาไม่มาปฏิบัติราชการพร้อมติดตามผลการเข้าสอนแทน
7.    นิเทศงานวิชาการและงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานที่เกี่ยวข้อง
8.    ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
9.    กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
10.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
 
17.7  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.   วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ จัดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับผิดชอบ
3.   จัดทำแผนการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
4.   ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุฝึก เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับใช้ในวิชาที่รับผิดชอบ
5.   ควบคุม ดูแล กำกับติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
6.   จัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่มีครูในหมวดวิชาไม่มาปฏิบัติราชการพร้อมติดตามผลการเข้าสอนแทน
7.    นิเทศงานวิชาการและงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานที่เกี่ยวข้อง
8.    ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
9.    กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
10.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
 
17.8  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
       หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.   วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ จัดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับผิดชอบ
3.   จัดทำแผนการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
4.   ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุฝึก เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับใช้ในวิชาที่รับผิดชอบ
5.   ควบคุม ดูแล กำกับติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
6.   จัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่มีครูในหมวดวิชาไม่มาปฏิบัติราชการ พร้อมติดตามผลการเข้าสอนแทน
7.   นิเทศงานวิชาการและงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานที่เกี่ยวข้อง
8.   ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
9.   กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
10.  จัดหา ดูแล บำรุง รักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย
11.  ช่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น งานกิจกรรมพิเศษ ทั้งในกลุ่มสาระ และกลุ่มสาระอื่น ๆ
12. ประชุมครูในหมวดวิชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งข้อราชการหรือข้อปรับปรุงหรือช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดผลและอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดทำให้มีสมุดบันทึกรายงานการประชุม
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ในกลุ่มสาระ รายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
14. จัดทำวิจัยในการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 1 เรื่อง เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
 
17.9  หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2.    จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
3.    ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4.    จัดทำแบบบันทึก และสถิติการใช้บริการห้องศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5.    ให้บริการยืมสื่อการเรียนการสอนแก่ครู – อาจารย์ และนักเรียน
6.    จัดบรรยากาศ และดูแลความเรียบร้อยของห้องศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
7.    จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมารเรียนการสอน
8.   ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
9.    จัดทำทะเบียนสื่อ – วัสดุ และครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระ
10.   รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
11.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
           17.10   หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
 2.  
2.    จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
3.    ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4.    จัดทำแบบบันทึก และสถิติการใช้บริการห้องศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5.    ให้บริการยืมสื่อการเรียนการสอนแก่ครู – อาจารย์ และนักเรียน
6.    จัดบรรยากาศ และดูแลความเรียบร้อยของห้องศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
7.    จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
8.   ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
9.    จัดทำทะเบียนสื่อ – วัสดุ และครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระ
10.   รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
11.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
17.11  หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
 2.  
2.    จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
3.    จัดระบบ และพัฒนาห้องศูนย์ให้เป็นแหล่งค้นคว้าแก่ครู – อาจารย์ และนักเรียน
4.    จัดระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้ห้องศูนย์สังคมศึกษา
5.    จัดมุมห้องให้มีความหลากหลายในเนื้อหาสาระสังคมที่ผู้เรียนสนใจค้นคว้าตามความ
      ต้องการ
6.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 
 
           17.12   หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชา 
 2.  
2.    จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3.    ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4.    จัดทำแบบบันทึก และสถิติการใช้บริการห้องศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5.    ให้บริการยืมสื่อการเรียนการสอนแก่ครู – อาจารย์ และนักเรียน
6.    จัดบรรยากาศ และดูแลความเรียบร้อยของห้องศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
7.    จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
8.   ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
9.    จัดทำทะเบียนสื่อ – วัสดุ และครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระ
10.   รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
11.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
         
17.13  หัวหน้าศูนย์จริยธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2.    จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในห้องจริยธรรม
3.    จัดระบบ และพัฒนาห้องศูนย์ให้เป็นแหล่งศึกษา และห้องปฏิบัติการฝึกคุณธรรม จริยธรรม และมารยาททั่วไป สำหรับนักเรียนและบุคลากร
4.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
           17.14  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    จัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
2.    จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
3.    จัดระบบ และจัดสถานที่ในการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย
4.    จัดทำระเบียบการใช้ และการให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจ
5.    จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คำแนะนำ วิธีการ และเทคนิคในการใช้โสตทัศนูปกรณ์
6.    บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน
7.    จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
8.    จัดบริการสนับสนุนการประชุมสัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ของโรงเรียน
9.    จัดให้มีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ
10.   จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
11.   ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับระบบแสงเสียงในโรงเรียน และให้บริการชุมชนตามโอกาสอันควร
12.    จัดทำบันทึกข้อมูล สถิติ และคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
13.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 
 
 
 
18.  งานส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
       1.   จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการภายในโรงเรียน
       2.   จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันภายนอกโรงเรียน
       3.   ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
       4.   ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
 
19.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
      สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับความสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 
20.  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือและพัฒนางานด้านวิชาการกับการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง  ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา  ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2.   สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3.   จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของพัฒนางานด้านวิชาการกับการศึกษาในระบบนอกระบบ ที่จัดการศึกษา
             
21.  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน การสาธิต การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน
2.   ดำเนินการในเรื่องการฝึกงานของนักเรียน การเข้าค่ายทางด้านวิชาการ ประสานงานและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถิ่น
3.   ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน / การจัดทัศนศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบฯ
4.   การผลิตเอกสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาอื่น
5.   การจัดกิจกรรม และดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ เช่น การส่งเสริมนักเรียนอัจฉริยะภาพความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ การจัดสอนเสริมเพื่อฝึกทักษะภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา และโครงการพิเศษต่าง ๆ ทางวิชาการ เป็นต้น
6.   การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านวิชาการและนักเรียน
7.   ประสานกับหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี
      ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำสัปดาห์
8.   การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมแข่งขันทักษะและผลงานทางศิลปหัตถกรรม นักเรียน ประสานงานในการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรมต่าง ๆ เช่น ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมหรือชมรมวิชาการต่าง ๆ
 9.  ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน จากโรงเรียนในเครือข่ายหรือ
      นอกเครือข่ายที่มาใช้ บริการศูนย์พัฒนาวิชาการหรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
 
22.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่