กลุ่มงานบริหารงบประมาณ- ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

วิสัยทัศน์


ยิ้มบริการ    งานฉับไว     ใส่ใจกิจของท่าน แผนงานนำสมัย 
โปร่งใสพัสดุการเงิน  ติดตามประเมินทุกระยะ”

 
พันธกิจ
  • จัดบรรยากาศการทำงานให้มีความเป็นกันเอง ผู้มาติดต่อมีความประทับใจ
  • จัดห้องทำงานให้สะอาดเป็นระบบระเบียบ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา
  • พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย
  • วางแผนกลยุทธ์ในการทำงานโดยใช้ระบบ 5ส. เข้าช่วย
  • มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้
  • จัดระบบการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด มีประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่