วิทยาศาสตร์- ข้อมูลทั่วไปวิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
                             
    นางสาวชยดา  มูลเจริญ         นายธีระวัฒน์  สิมมะลิ          นางหฤทัย  นวลบัตร      
     
                                                                                                                                
 
                                                                                    นางสาวศิริพร  ภูมิพันธุ์          นางสาวสุทิศา  บรรยง         นางอนุรักษ์  พื้นอินทร์         นางวิภาพร  สวัสดิภาพ
                                            
                                                        
 
   นางสาวขนิษฐา  ชัยศีลา      นางสาวเนตรนภางค์  อุทโท          นางสาลิกา  เจริญชาติ        นายภาณุงพศ์  แสนท้าว
 
                                        
นางสาวญาติมา  เชื้อคมตา


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่