การงานอาชีพและเทคโนโลยี- ข้อมูลทั่วไปการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุวรา  อุทโท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                  นางคเณศ  นนทารักษ์                       นายชาติชาย  โพนตุแสง                            นางสาวโสทิน  สุธรรม  
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                      นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์                       นางนิภาภรณ์  วรสาร                          นางสาวธีมาพร  ฮดบุญเรือง


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่