สุขศึกษาและพลศึกษา- ข้อมูลทั่วไปสุขศึกษาและพลศึกษา

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


นางกตัญญู  โพนตุแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
                                                                                                                                          
                                                                                    นายศักดิ์ถาวร  วรชิน                                                                         นายณราวุฒิ  วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่