ภาษาต่างประเทศ- ข้อมูลทั่วไปภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐชฎา  วิชัยโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                        
                                                                                                                           นายวิเชียนศักดิ์  ทิพสิงห์            นางอภินันท์  พิลายนต์           นางสาวพิกุลศรี   ดิษฐเจริญ


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่