กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ- ข้อมูลทั่วไปกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ

วิสัยทัศน์
“นักเรียนประจำมีศักยภาพในการเรียนรู้
  มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ
และมีทักษะชีวิต”

 
พันธกิจ
  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีภายในหอพักให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนประจำ
  2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนประจำ
  3. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย
  4. ส่งเสริมบรรยากาศในหอพักให้อบอุ่นเหมือนบ้านของนักเรียนเอง
  5. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาระเบียบ วินัย และจิตสาธารณะของนักเรียนประจำ
  6. พัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนประจำ


กิจกรรมเสริมนักเรียนประจำ
      


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่