ตราสัญลักษณ์- ข้อมูลทั่วไปตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์


 
                                      รัศมีเหนือพระมหามงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
                                      พระปรมาภิไธยย่อ  ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
                                     โบว์น้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง  มีชื่อเต็มของโรงเรียน เป็นตัวอักษรสีเหลือง- ทอง  ใต้พระปรมาภิไธย      

 


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่