ฝ่ายอำนวยการ- บุคลากรบุคลากร :: ฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ-สกุล : ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 043-001559
E-Mail : support@promboon.ac.th


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่