กลุ่มงานบริหารวิชาการ- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารวิชาการ


ชื่อ-สกุล : นางอุไรวรรณ บุษมงคล
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0932816584
E-Mail : Uraiwan@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางนิตยา พลกล้า
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0868616291
E-Mail : nitty2544@gmai;.com

ชื่อ-สกุล : นางคิณธนา พุ่มศรี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0868584339
E-Mail : kinta53@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางอัญญาภร จันทยุทธ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0821170358
E-Mail : anyaporn.chantayut@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายภาณุพงศ์ แสนท้าว
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0821511393
E-Mail : panujing88@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางอนุรักษ์ พื้นอินทร์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0804094223
E-Mail : kapoompeek94@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0885618364
E-Mail : chaiseela.2326@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรา เหลือผล
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0858548813
E-Mail : double_a_p@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางหฤทัย นวลบัตร
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0981811140
E-Mail : Pamharutai@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางนิภาภรณ์ วรสาร
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0982242996
E-Mail : kroomanaw_com@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0979626514
E-Mail : napaporn1921@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายธงชัย กองวงษา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0847974576
E-Mail : Kruthong_35@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายภัณกร สุระวรนันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0959461545
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายนิวัตร์ เครือศรี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0981043147
E-Mail : niwat.4423@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0822325663
E-Mail : chamay.may@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางณัฐชฎา วิชัยโย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0887645049
E-Mail : pure.sweetieyes@gmail.com


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่