กลุ่มงานบริหารทั่วไป- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทิศา บรรยง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 0898614407
E-Mail : plaping_290@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 0885807299
E-Mail : toom_phy@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางโสภิดา ศรีลำพัง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 0872299919
E-Mail : keawy@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางวิภาพร สวัสดิภาพ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 0879453346
E-Mail : wipapohn.physic50@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 0879460335
E-Mail : Pichaisin507@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางกตัญญู โพนตุแสง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 0645785833
E-Mail : katayuphontu33@gmail.com


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่