นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษ ของ กรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50ปี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2538 โดยใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกบ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่ ใช้ชื่อครั้งแรกว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม)กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ให้มีลักษณะคล้ายโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 10 เดิมเข้ามาเรียนทั้งประเภทประจำและไป - กลับ โดยจะจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์มีความพร้อมทั้งด้าน อาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นักเรียนมีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า“ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโรงเรียน ปัจจุบันมี นางบุญหนา บุญเรือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูจำนวน 45 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 38 คน


ความคาดหวัง และตัวบ่งชี้เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา
1. มีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบร้อย
2. ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้
3. มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า
4. สามารถเล่นดนตรี และกีฬาได้อย่างน้อย 1 อย่าง
5. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. พูดอ่านเขียน หรือสนทนาภาษาอังกฤษได้

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
1. เขตพื้นที่บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และขอนแก่น
2. โรงเรียนอื่น ๆ
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
1. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2544
2. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2548
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปี 2548
4. สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน สมาคมสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมสื่อมวลชน จังหวัดกาฬสินธุ์ และหนังสือพิมพ์ไทอีสาน ปี 2549
5. โรงเรียนรักการอ่าน กลุ่มสถานศึกษากลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2549
6. สถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.บ.ก.) ปีการศึกษา 2549
7. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2550
8. ห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2550
9. โรงเรียนรักการอ่านชนะเลิศลำดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2551
10. ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราขการที่ 9 ปี 2551
11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย การแข่งขันเซปักตระกร้อนักเรียน สพฐ.มาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกฏราชกุมาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2551

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน1. รัศมีเหนือพระมหาพิชัยมงกุฎ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
2. พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
3. โบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีเหลืองทองใต้ พระปรมาภิไธยย่อ


คติพจน์ อกตํ ทุกฺกฎํ เสยฺ โย ( ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า )
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์
สีประจำโรงเรียน
เหลืองทอง น้ำเงิน
เหลืองทอง แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
น้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
 

วิสัยทัศน์ ( VISION )
เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่จัดการศึกษา เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้คุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ ( MISSION )

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้ โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้อต่อผู้เรียนทุก ๆ ด้าน
4. พัฒนาการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องโดยเน้นการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้คุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโรงเรียน ( CORPORATE OBJECTIVES )

1.  ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป็นผู้นำ มีความเป็นไทย และเป็นสากล
2.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
3.  ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทเทคโนโลยีสารสนเทศ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยและภูมิคุ้มกันที่ดี
7. ผู้เรียนมีความตระหนัก สามารถอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ
8. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา เป็นพลเมืองดี สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
9. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จุดเน้นของโรงเรียน

1.  มุ่งเน้นการฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือสังคม และการมีมนุษยสัมพันธ์
2.  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3.  มุ่งเน้นการเพาะบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตา กรุณาไม่เอาเปรียบผู้อื่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีกิริยาท่าทางสง่างาม
4.  มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล
5.  มุ่งเน้นให้นักเรียนเล่นดนตรีไทยได้ คนละ 1 ชิ้น และเล่นกีฬาเป็นคนละ 1 อย่าง
6.  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

 
   
   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร 043-859127 มือถือ 086-6300899 โทรสาร 043-859428
Email :: kruworapong@hotmail.com

©2012 by www.kanchana.ac.th