Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

:: coming soon ::

คู่มือการใช้โปรแกรม Scan Tool.pdf
คู่มือครูที่ปรึกษา.pdf

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
         
  ดล 11 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
           ดล 11.1 ระเบียบสะสม (ปพ.8)
           ดล 12 แบบประเมิน SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
           ดล 13 แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูประเมินนักเรียน)
           ดล 14 แบบประเมิน SDQ (ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน)
           ดล 15 แบบประเมินความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)
           ดล 15.1 คะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)
การคัดกรองนักเรียน
           
ดล 22.1 ใช่ !! นี่แหละตัวฉัน(นักเรียนกรอกข้อมูล)
           ดล 22.2 แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
           ดล 22.2 แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
           ดล 22.2 แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           ดล 22.2 แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
           ดล 22.2 แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
           ดล 22.2 แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การช่วยเหลือ.ส่งต่อ
          
ดล 31 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา    
           ดล 32 แบบบันทึกการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
           ดล 33 แบบรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูที่ปรึกษารายงานต่อหัวหน้าระดับ)
           ดล 33.1 แบบรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้าระดับรายงานต่อฝ่ายบริหาร)
           ดล 34 แบบบันทึกการส่งต่อภายใน
           ดล 35 แบบบันทึกส่งต่อภายนอก
           ดล 36 แบบรายงานแจ้งผลการส่งต่อและช่วยเหลือนักเรียน
           ดล 37 แบบรายงานสรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
           ดล 38 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
           ดล 38.1 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
การส่งเสริมและพัฒนา
       
    ดล 41 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมโฮมรูม
           ดล 41.2 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมโฮมรูม
           ดล 41.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
           ดล 41.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
           ดล 41.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้นมัธยมศึดษาปีที่ 3
           ดล 41.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
           ดล 41.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
           ดล 41.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           ดล 42 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกิจกรรมครูพ่อ ครูแม่
           ดล 42.1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมครูพ่อ ครูแม่
           ดล 42.2 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมครูพ่อ ครูแม่
           ดล 45 แบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
แบบบันทึกข้อความรายงานผลการคัดกรอง.doc

 
   
   
 
 

| จำนวน : 0 | หน้า : 1 จาก 0 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
kanchanapisekwiithalai kalasin school  :: สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ::เลขที่ 99 หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 เบอร์โทร 043-859127 มือถือ 086-6300899 โทรสาร 043-859428

©2012 by www.kanchana.ac.th