1. หนังสือเชิญประชุม      
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง      
2. รายงานผลข้อตกลงการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ    
  ผู้อำนวยการเชียวชาญ    
3. ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
         
         
         
         
         
           

 

 
วชิราวุธรำลึก
กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20
 
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th